Svět pod zemí

Svět pod zemí

19.00

Svět pod zemí 
Mark Verk­erk— Nizozem­sko 2023— 80 min— anglicky s český­mi titulky

Svět pod zemí je prostředí neustá­va­jícího pohy­bu, zrození a smr­ti, vzniku a roz­padu. Film se makro záběry noří do toho­to málo známého a málo vní­maného svě­ta, který se skrývá pří­mo pod lid­ský­ma nohama. Půda je nepostra­datel­ný přírod­ní zdroj, na kterém jsou všich­ni závis­lí. Její fun­gování závisí na bohatých společen­stvech organ­is­mů. Ty jsou ale ohrožovány lid­sk­ou čin­nos­tí, zejmé­na inten­zivním zeměděl­stvím. Film zachy­cu­je příběhy lidí, kteří pod­poru­jí ochranu a obnovu půdy, a z různých úhlů pohle­du sle­du­jí pestrost druhů a výz­nam jejich vztahů. Snímek získal mno­há ocenění a svým pozoruhod­ným estet­ick­ým zpra­cov­áním zau­jal také mez­inárod­ní poro­tu soutěže Prague Sci­ence Film Festival.

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře