SVINě: slowed + reverb

SVINě: slowed + reverb

19.30

Útul­ná atmos­féra, exper­i­men­tál­ní elek­tron­ická hud­ba a pohodlí jako ve vlast­ním poko­ji se studi­jním lo-fi mix­em. Přinášíme sérii live setů od lokál­ních hudeb­níků, kteří se rozhodli zpří­jem­nit si zim­ní čas objevováním klid­nější, ambi­ent­ní stránky své pro­dukce. Těšit se můžete na jmé­na Weimar (Seleno­lar), Vik­tor Jenčuš (Zaf­fer 9) a Ver­mil­ion (Zaf­fer 9).

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže