Hotel Palace

Hotel Palace

19.00

Hotel Palace
Roman Polańs­ki — Itálie / Švý­carsko / Pol­sko / Fran­cie — 2023 — 100 min — Anglicky CZ titulky

Kdysi dávno byl, a dodnes je… Hotel Palace. Neobyče­jný zámek uprostřed zas­něženého údolí má gotick­ou a pohád­kovou atmos­féru a scháze­jí se tu bohatí a požitkářští hosté z celého svě­ta. Letos je všech­ny spo­ji­la jedinečná událost: sil­ve­stro­vský večírek roku 2000. Jejich extrav­a­gant­ní poža­davky se snaží plnit houf číšníků, poslíčků, kuchařů a recepčních. S blížícím se úsvitem nového tisí­ciletí Han­sueli, obě­tavý padesátiletý ředi­tel luxu­s­ního hotelu, s téměř vojen­sk­ou přes­nos­tí dohlíží na per­son­ál ještě před pří­cho­dem hostů na večírek a ujišťu­je je, že to neb­ude konec svě­ta. Ve vzduchu však visí Y2K a panu­jí obavy i nadě­je, že úderem půl­no­ci může dojít k nečekaným výkyvům na účtech velkých finančníků v důsled­ku zhroucení svě­tových počí­tačových sys­témů. Ve skutečnos­ti je však čeká bit­va vedená s extrav­a­gancí a výstřed­nos­tí hotelových hostů. Psi a tučňá­ci s lid­ský­mi potře­ba­mi a lidé se zvířecí­mi touha­mi. Jejich příběhy dáva­jí živ­ot absurd­ní a pro­voka­tivní komedii. Je konec roku 1999: nejen závěr sto­letí, ale konec celého kon­tro­verzního tisí­ciletí. (Pilot Film)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře