Zeptej se vědce

Zeptej se vědce live: Imposter syndrom ve vědě

19.00

Imposter syn­drom, známý též jako syn­drom pod­vod­ní­ka, ovlivňu­je řadu lidí bez ohle­du na úroveň vzdělání či dosažené úspěchy. Ten­to fenomén narušu­je vnímání vlast­ních schop­nos­tí, čas­to vedoucí k neustálým pochyb­nos­tem o sobě samém, kval­itách svých doved­nos­tí a nad­hod­no­cov­ání doved­nos­tí ostat­ních. Tyto poc­i­ty mohou brzdit osob­ní a pro­fes­ní rozvoj, ome­zo­vat schop­nost prezen­to­vat vlast­ní doved­nos­ti a zároveň vést k obavám z odhalení vlast­ní neschop­nos­ti. Syn­drom pod­vod­ní­ka může neg­a­tivně ovlivňo­vat men­tál­ní zdraví, sebevě­domí a odvahu prosazo­vat nové nápady.

Dne 28. led­na v Kasárnách Kar­lín si na Imposter syn­drom posvítíme společně se vzác­ný­mi hosty:

Mgr. Klára Hlou­chová, Ph. D. vys­tu­dovala bio­chemii na Přírodovědecké fakultě UK. Před pár lety na ste­jné fakultě založi­la v rám­ci prestižního pro­gra­mu Primus vlast­ní výzkum­nou skupinu, která se zabývá syn­tet­ick­ou biologií. Svou vědeck­ou kar­iéru skvěle skloubi­la i s mateřský­mi povinnostmi.

Mgr. Nina Fárová, Ph.D. vys­tu­dovala soci­ologii a etnologii na Západočeské uni­verz­itě v Plzni. V součas­né době působí v Národ­ním kon­tak­t­ním cen­tru — gen­der a věda v rám­ci Soci­o­log­ick­ého ústavu AV ČR. Spe­cial­izu­je se na gen­derová stu­dia, přede­vším na muže a maskulin­i­tu ve výuce a na vztah gen­deru, vědy a technologií.

Prof. Mgr. Petr Svo­bo­da, Ph.D. vys­tu­doval buněč­nou a molekulární biologii na Přírodovědecké fakultě UK a dnes vede odd­ělení epi­ge­net­ick­ých reg­u­lací Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Jeho vědecká skupina objevila v myším zárod­ku starou imu­nit­ní odpověď”, kter­ou se jim mutací genů poved­lo zap­nout a v budouc­nu by mohla být využi­ta v léčbě virových onemoc­nění. Ten­to objev byl pub­likován v prestižním vědeck­ém časopise Cell a v roce 2014 za něj získal cenu Neuron.

Mgr. Jaroslav Bílek, Ph.D. stu­doval poli­tologii na Západočeské uni­verz­itě i na Uni­verz­itě Hradec Králové. Díky prestižní­mu Full­brightově stipendiu se svým výzkum­ným tématem zaví­tal i na Uni­ver­si­ty of Notre Dame v Indi­aně, USA. Fascin­u­jí ho autoritářské režimy, které nyní zkoumá i na Fakultě sociál­ních věd UK.

Mgr. Hana Dufková, Ph.D., vys­tu­dovala český jazyk a lit­er­atu­ru a estetiku na Filo­zofické fakultě UK, v češt­ině tam pokračo­vala na dok­torá­tu a teď lingvis­tiku na FF vyuču­je. Kromě lingvis­tiky mlu­vených i znakových jazyků a didak­tiky jazy­ka vychovává s manželem 2 děti, jed­no s dia­betem I. typu. S imposter syn­dromem boju­je den­ně, ať už v pro­fes­ním, nebo osob­ním životě.

Mgr. Adam Taborský, zak­la­da­tel Ter­apie mezi stromy, je psy­cholog s bohatý­mi zkušenos­t­mi v oblasti out­doorové ter­apie. Jeho ino­v­a­tivní příst­up spo­ju­je duševní zdraví a příro­du prostřed­nictvím ter­apie, před­nášek, work­shopů a týmového budování. Po ces­tování Evropou zakotvil v psy­chi­atrické nemoc­ni­ci Bohnice. Zdůrazňu­je potře­bu klidu, prázd­no­ty a nudy pro vznik a dění v živ­otě. Imposter syn­dro­mu se ve své praxi běžně věnuje.

Moderovat budou Petr a Jakub z pod­cas­tu Pod čepicí.

Těšíme se na vás!
Tým Zeptej se vědce

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže