hudba obecná

Reverse Cowboy + Purpl Boi

19.00

Posled­ní led­nový večer se v Kasárnách ponese v duchu mul­ti­žán­rového bádání, elec­tra, alter­na­tivy a art popu!

Kapelu Reverse Cow­boy založili v roce 2019 autor hud­by Mar­tin Svo­bo­da a pro­du­cent Mar­tin Tauber. Ve své audiovizuál­ní show The Whip” kom­bin­u­jí vlast­ní hraný film s ani­mace­mi a sklad­by, které dohro­mady tvoří příběh o nenaplnitel­né touze a hamižnos­ti. Singl Ordi­nary” se něko­lik týd­nů držel v čele hit­parády Velká Sed­ma Radia 1. Po vys­toupení na fes­ti­valu Metronome v roce 2020 vydala kapela další dva singly a v součas­né době spolupracu­je se zpě­vačk­ou Muriel (Marké­ta Tit­tel­ba­chová) a bubeníkem Oliv­erem Lipen­ským. Deb­u­tová des­ka The Whip” vyjde na podz­im 2024.

Pur­pl Boi je one man pro­jekt mul­ti-instru­men­tal­isty Jaku­ba Svo­body. Zpěvák a všes­tran­ný muzikant Jakub Svo­bo­da si poprvé sedl za bicí už ve třech letech a brzo na to také přišel ke své přezdívce. Dnes má za sebou účast v punkové, jaz­zové i met­alové kapele, něko­lik vydaných alb a od bicích se pře­sunul ke klávesám, za který­mi sto­jí v Android Aster­oid a hlavně v stále pop­ulárnějších Mydy Raby­cad, se který­mi si zahrál i v Kore­ji a na slavném fes­ti­valu v Glas­ton­bury. V roce 2015 vydal první sólové album Piece of My Life. Tvor­ba Jaku­ba Svo­body nemá žán­rové hran­ice, pohy­bu­je se někde v rozmezí tvrdé elek­tron­ické hud­by s met­alový­mi kytara­mi, přes ambi­ent až k indus­tri­alu. Může připomí­nat pís­ně skupin Nine Inch Nails, Pen­du­lum či The Prodi­gy, ale napřík­lad i IAMX.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže