Tokio

EOS: Příběhy umění z Tokia

19.00

David Bick­er­staff — Velká Británie — 2023 — 90 min — Anglicky CZ titulky

Příběhy umění z Tokia mapu­jí skrze výs­tavu v oxford­ském Ash­moleově muzeu 400 let neu­věřitel­ně dynam­ick­ého a pestrého umění japon­ské metro­pole – od jem­ných dřevo­tisků Hoku­saie a Hiroši­ga, až po pop artové plaká­ty, součas­nou fotografii, man­gu, film a nová pouliční díla. Režisér David Bick­er­staff využívá tuto úspěš­nou výs­tavu jako odra­zový můstek k násled­né ces­tě pří­mo do Tokia a hlubší­mu prozk­oumání tam­ního umění. Film tak detail­ně zachy­cu­je měs­to, které se za posled­ních 400 let své nes­mírně bohaté, ale čas­to i bolestivé his­to­rie sta­lo jed­ním z nejživějších a nejza­jí­mavějších měst na této plan­etě. (Pan­non­ia Ent.)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře