Con Air

Con Air

19.00

Simon West — USA — 1997 — 115 min — Anglicky CZ titulky

Průzkum­ník amer­ické armády Cameron Poe si odseděl osm let za zabití opilce, jenž ohrožo­val jeho těhot­nou ženu. V den svého prop­uštění na svo­bo­du se ocitne ve vězeňském letounu spolu se zločin­ci nejhrubšího zrna. Ti se pod vedením inteligent­ního, ale psy­chopat­ick­ého vra­ha Cyruse pokusí o hro­mad­ný útěk. Cameron, považo­vaný ostat­ní­mi trestanci za spo­jence, je jed­iným mužem v leta­dle, který může celé akci zabránit. Kromě nas­tolení spravedl­nos­ti mu jde přede­vším o to, aby se po letech odloučení shledal se svou ženou a s dcerk­ou, kter­ou ještě nikdy nev­iděl. Cameronovi se podaří navázat spo­jení s poli­cis­tou Larkinem, ale souboj s vyvrhe­li toho nejhrubšího zrna musí pod­stoupit jen on sám! (TV Nova)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře