Jazzová série

Ian Mikyska + Tokdat + Tryptych

19.00

Ian Mikys­ka započal svou hudeb­ní dráhu v peruán­ské Limě studiem kla­sické kytary. Po návratu do České repub­liky stu­doval jaz­zovou kytaru u Davi­da Dorůžky a Petra Zelenky a později kom­pozi­ci u Tomáše Pálky. V této době odehrál řadu kon­certů ve střed­ní Evropě, ale i v Mexiku či USA. Vytvořil dvě smyslové procházky“ – insta­lace s knižním průvod­cem: jed­nu v Anežském klášteře v Praze, druhou v Auto­mat­ick­ých mlýnech v Par­du­bicích. Věnu­je se překladu poezie a prózy z češtiny do angličtiny, kom­pozi­ci a improviza­čním pro­jek­tům v různých žán­rech. V Kasárnách před­staví album Strings, Water, Leaves, Air.

Čtyřčlen­né hudeb­ní těle­so Tok­dat je autorský pro­jekt skla­datele a kytaristy Tomáše Miky. Kapela je založe­na na syrovém zvuku jaz­zového kvarte­tu a na nekom­pro­mis­ních kom­poz­icích pohy­bu­jících se na hraně min­i­mal­is­mu a max­i­mal­is­mu, které ač jsou samy o sobě žán­rově těžko zařa­ditel­né, tak se v nich nevy­h­nutel­ně promí­ta­jí žán­ry a hud­by, kterým se autor věnu­je v jiných ansám­blech, např. soudobá kla­sická hud­ba, lidová hud­ba, jazz nebo pop­ulární a rock­ová hudba.

Vladimír Mik­láš, Dušan Černák a Miloš Klápště, to je trio Tryp­tych. Usku­pení využívá prvky jaz­zu, pro­gre­sivního rocku, noise music i ambi­en­tu. Mimo kla­sick­ou ses­tavu nástro­jů kapela rozšiřu­je svo­jí zvukovou pale­tu anal­o­gov­ý­mi syn­tezá­to­ry. Improviza­ční schop­nos­ti i tech­nická vyspělost členů, společně s nos­ný­mi tématy a neotřelý­mi har­monie­mi řadí kapelu mezi orig­inál­ní těle­sa české jaz­zové scény.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže