hudba obecná

LLNN, Sugar Horse

19.00

Tem­ná, drsná a post-apoka­lyptická, taková je čtyřčlen­ná ses­ta­va LLNN z Copenhagenu 

Jejich posled­ní des­ka Unmak­er“ je inspirová­na vším post-apoka­lyptick­ým. Jde o hudeb­ní design zkázy dout­na­jících plání, popadaných mrako­drapů a vlád­noucích tech­nologií nad zotročeným lid­stvem. Album v každém svém hřmot­ném koutu nabízí ponurost s pří­valem bicích, kytar, výkřiků a vykres­lu­je vzdálené sci-fi-kra­jiny plné destrukce a zmaru. LLNN jsou srážk­ou hrubého prim­i­tivis­mu, fil­mového sound­tracku a umělecká vize indus­triál­ní dep­rese, kter­ou vytváří svou směsicí klaus­tro­fo­bick­ého hard­coru, sludge met­alu, děsivých sci-fi prvků a mohut­ných dronů.

Na kon­certě je pod­poří Britové Sug­ar Horse. Jak o sobě sami tvrdí, mno­ho lidí považu­je název Sug­ar Horse za narážku na dro­gy – která je možná pro kapelu, která zní jako posled­ní okamžiky tří­den­ního flá­mu, příhod­ná. Tato čtveřice, která se divoce pro­hání mezi tem­no­tou a světlem, bolestí a blaženos­tí, posvát­ným a profán­ním, svou napros­tou nepřed­ví­datel­nos­tí skvěle doplní tem­né vize LLNN.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže