Vražda ing. Čerta

Vražda ing. Čerta

19.00

Ester Krum­ba­chová — Českosloven­sko — 1970 — 72 min — Česky s EN titulky

Reži­jním debutem Ester Krum­ba­chové se v roce 1970 sta­la kousavá fem­i­ni­stická sati­ra Vraž­da ing. Čer­ta. Česká scéno­graf­ka, dra­maturg­y­ně, výt­var­nice, kostým­ní návrhář­ka a scenárist­ka divákům nabíd­la podob­nou hostinu pro smys­ly, jak­ou pro­tag­o­nist­ka fil­mu (Jiři­na Bohdalová) přichys­ta­la pro svého nenasyt­ného hos­ta, inženýra Bohouše Čer­ta (Vladimír Menšík). Zatím­co během spolupráce na filmech Kar­la Kachyni, Jana Něm­ce nebo Věry Chytilové mohla Krum­ba­chová uplat­nit vždy pouze část svých čet­ných tal­en­tů, Vraž­da před­stavu­je hut­ný kon­cen­trát vše­ho, co ji fas­ci­no­va­lo a v čem vynikala. Do detailu domyšlené rekviz­ity, kostýmy a deko­race pomáha­jí charak­ter­i­zo­vat dvo­ji­ci arche­typál­ních postav a přidá­va­jí další výz­namové vrstvy ústřed­ní­mu soubo­ji pohlaví. Film splé­ta­jící dohro­mady motivy z pohádek, leg­end a jiných lidových vyprávění si kromě gen­derových stereo­typů pohrává i s diváck­ým očekáváním. Obsazení dvou dobových hereck­ých hvězd zře­jmě pomoh­lo prosa­dit pro­voka­tivní snímek do výro­by. Pub­likum se ale mís­to kon­venční veselohry dočka­lo orna­men­tál­ně pře­bu­jelého exper­i­men­tu, který využívá zci­zo­vacích pos­tupů z avant­gard­ního divad­la nebo mul­ti­mediál­ních před­stavení typu Lat­er­ny magiky. Navz­do­ry této výlučnos­ti se Vraž­da na podz­im 1970 dočkala uve­dení do kin, které neprováze­ly větší kom­p­likace. Tvůrčí čin­nost mul­ti­tal­en­to­vané umělkyně ovšem byla za nor­mal­izace pos­tup­ně utlu­mová­na. Film dovádějící ad absur­dum rčení lás­ka prochází žalud­kem“ tak završil nejen českosloven­sk­ou novou vlnu, ale také kratičk­ou režisérsk­ou kar­iéru Ester Krumbachové.

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře