Cirkus Tety

Cirkus TeTy – Ke zdi

20.00

Magie okamžiku vzniká na zák­ladě frag­men­tu obrazu a úhlu pohle­du. Vizuál­ně-pohy­bová per­for­mance s prvky nového cirkusu a součas­ného tance.

Kovové objek­ty, odrazy pros­toru, těla, for­ma­ce a defor­ma­ce, narušení, úhel pohledu…Tlak, tah, rovnováha, skluz, zhup, nák­lon, šik­ma, váha, vzdálenost, řád, tenseg­ri­ty… Vstupte s námi do jed­no­ho pros­toru. Dá se nalézt ten pravý úhel pohle­du? Pro každého divá­ka vlast­ní indi­vid­u­al­i­zo­vaný výsek jevišt­ní real­i­ty. Exper­i­men­tál­ní hra s vnímáním pub­li­ka, které sedí zády ke scéně a vytváří si svůj úhel pohle­du pomocí zrcátek. 

Ke zdi uza­vírá triá­du před­stavení vol­ně pracu­jící s principem narušení (Narušení 2021; Voy­erky 2021; Ke zdi 2023). Kmen­ové duo souboru ten­tokrát ke spoluprá­ci přiz­va­lo tanečni­ci Janu Ryšlavou a společně zkouma­jí narušování a zne­jišťování vnímání reality. 

Před­stavení vzniklo v rám­ci rezi­denčního pro­gra­mu CIRQUEONu – Cen­tra pro nový cirkus. Vznik před­stavení pod­poři­ly Mag­istrát hlavního měs­ta Prahy, Min­is­ter­st­vo kul­tu­ry České repub­liky a Stát­ní fond kultury.

Tvůrčí tým
Reži­jní super­vize a chore­ografie: Mar­ti­na Hajdy­la Lacová
Dra­maturgie: Ondřej Hol­ba
Pohy­bový výzkum a super­vize: Eliš­ka Brt­nická
Akro­bat­ický výzkum a super­vize: Stéphanie N’Duhi­ra­he
Tvor­ba a inter­pre­tace: Jana Ryšlavá, Kat­ka Klusáková, Pavla Rožníčková
Scé­na a kostýmy: Lucia Škandíková 
Real­izace objek­tu: Prokop Von­druš­ka (konzul­tace Jan Kohout, Mar­tin Flo­rek)
Hud­ba: Ivo Sedláček 
Light design: Kar­los Šimek
Pro­mo foto, video: Tris­tan Ben Mahjoub
Trail­er, video: Nina Ščam­borová
Foto: Tris­tan Ben Mahjoub, Vojtěch Brt­nický
Pro­dukce a PR: Jana Ada Kubíčková, Pavla Rožníčková
Dél­ka: 50 min­ut
Věk: +7 let

Cirkus TeTy – Ke zdi (CZ)

The mag­ic of the moment is the child a frag­ment of a pic­ture and the angle of view. A visu­al move­ment per­for­mance with ele­ments of con­tem­po­rary cir­cus and dance. 

Met­al objects, reflec­tions of space, bod­ies, for­ma­tions and defor­ma­tions, dis­rup­tions, per­spec­tive… Push­ing, pulling, bal­anc­ing, slid­ing, swing­ing, tilt­ing, slope, weight, dis­tance, order… Let’s enter a space togeth­er. Can we find the right angle of view? Every spec­ta­tor receives their own per­son­al­ized slice of stage real­i­ty. An experiment

with the per­cep­tion of an audi­ence seat­ed with their back to the stage using mir­rors to cre­ate a per­son­al per­spec­tive. A sus­pend­ed object based on the prin­ci­ple of tensegrity.

The Fick­le Angle com­pletes a tri­ad of per­for­mances based on the prin­ci­ple of dis­rup­tion (Dis­tur­bance 2021, Peep­ing Janes 2021, The Fick­le Angle 2023). For this project, the two found­ing TeTy mem­bers coop­er­at­ed with dancer Jana Ryšlavá to explore dis­rup­tion and sub­ver­sion of the per­cep­tion of reality.

Project Part­ners: CIRQUEON – A Cen­ter for Con­tem­po­rary Cir­cus, Prague City Hall, Min­istry of Cul­ture of the Czech Repub­lic, Czech Cul­ture Fund

This per­for­mance was cre­at­ed with­in the res­i­dence pro­gram of CIRQUEON – A Cen­ter for Con­tem­po­rary Circus.

Cre­ative Team:
Super­vis­ing Direc­tor and Chore­o­g­ra­ph­er: Mar­ti­na Hajdy­la Lacová
Dra­maturg: Ondřej Hol­ba
Move­ment Research and Super­vi­sion: Eliš­ka Brt­nická
Acro­bat­ic Research and Super­vi­sion: Stéphanie N’Duhi­ra­he
Authors and Per­form­ers: Jana Ryšlavá, Kat­ka Klusáková, Pavla Rožníčková
Stage and Cos­tume Design: Lucia Škandíková 
Object Cre­ation: Prokop Von­druš­ka (advi­sors: Jan Kohout, Mar­tin Flo­rek)
Music: Ivo Sedláček 
Light Design: Kar­los Šimek
Pro­mo­tion­al Pho­to and Video: Tris­tan Ben Mahjoub
Trail­er, Video: Nina Ščam­borová
Pho­to: Tris­tan Ben Mahjoub, Vojtěch Brt­nický
Pro­duc­tion and PR: Jana Ada Kubíčková, Pavla Rožníčková
Age: +7 
Dura­tion: 50 minutes


Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže