Babys Berserk

Baby’s Berserk + Bariel AV

19.00

Ze stá­je berlín­ského nezávis­lého labelu Toy Ton­ics míří poprvé do ČR for­ma­ce Baby’s Berserk. Půvo­dem ams­ter­damská post-punková kapela posléze ovlivněná rave-mix­tape z 90. let, se pře­trans­for­movala na extrav­a­gant­ní hudeb­ní pro­jekt, v jehož rukopisu se mísí new wave post-disko, vliv 80. let a nezávis­lá taneční scé­na z přelo­mu tisí­ciletí. Punkový pos­toj však zůstává a záli­ba v under­groundové módě je nepřehléd­nutel­ná. Jejich pís­ně jsou óda na nespoutanou svo­bo­du. Ve zkušeb­ně se naj­dou díla Allena Gins­ber­ga, Sylvie Plath, Kur­ta Vonneguta.

Jakub Baierl (Méta Monde, Yoga Kolek­tiv) se svým novým audiovizuál­ním pro­jek­tem ztělesňu­je svou lásku k anal­o­gov­ým syn­te­tizá­torům a elek­tron­ické hud­bě coby pro­du­cent Bariel. Melan­cholicky opti­mi­stický mileniál, proží­va­jící nárazy štěstí, bolesti, stra­chu, klidu i euforie. Emo­ce­mi řízená hud­ba tvořená syn­tezá­to­ry, drum machi­na­mi a tex­ty, které občas impulzivně vznika­jí tady a teď. Nyní navíc živá pro­dukce obo­ha­ce­na elek­trick­ou kytarou Zdeni (Good Times Only) a live vizuá­ly od Rmn Gee (Méta Monde) spo­ju­jící daný okamžik s reál­ným světem.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže