Případ Goldman

Případ Goldman

19.00

Pří­pad Goldman
Cédric Kahn — Fran­cie — 2023 — 115 min — Fran­couzsky CZ titulky

Paříž, listopad 1975. Odvolací slyšení kra­jně lev­i­cov­ého židovského aktivisty Pier­ra Gold­mana má začít. Gold­man, odsouzený k doživ­ot­ní­mu vězení za čtyři ozbro­jené loupeže, z nichž jed­na měla za následek smrt dvou žen, odmítá obv­inění z vraždy. Masivně sle­dovaný soud­ní pro­ces vytvoří z Gold­mana romantick­ou postavu a hrdinu intelek­tuál­ní lev­ice, i když vztah s jeho mladým právníkem George­sem Kiej­manem skřípe. Věčný pro­vokatér hlásající své ideá­ly, nepo­lapitel­ný a rtuťovitý Gold­man uvrhne svůj vlast­ní pro­ces do chao­su a risku­je roz­sudek smr­ti. Pří­pad Gold­man vykres­lu­je psy­chopa­to­log­ický portrét mil­i­tant­ního rev­olu­cionáře, ale také společnos­ti zmí­tané vzor­ci rasis­mu a nespravedl­nos­ti, které jsou vysoce nakažlivé i dnes. (Art­cam Films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře