Rozsviť světlo

Rozsviť světlo, ať je vidět

17.00

Rozsviť svět­lo, ať je vidět
Václav Kučera, Radim Špaček — Česko — 2023 — 93 min — Česky

Těžko byste hledali v Čechách dvo­ji­ci, jejichž člen­ové by měli na kon­tě jak České lvy, tak vys­toupení ve více než 40 zemích, přes 3000 kon­certů nebo nespočet zor­ga­ni­zo­vaných výs­tav. Rozsviť svět­lo, ať je vidět je portrét Mirosla­va Wane­ka, zak­la­datele kape­ly Už jsme doma, a Mar­ti­na Velíš­ka, výt­varní­ka a nehra­jícího čle­na UjD, který této kapele vdechl vizuál­ní podobu. Ukazu­je třicetileté přá­tel­ství těch­to osob­nos­tí a noří se jak do jejich úspěchů, tak i do syrovosti démonů, který­mi byli zmítáni. Wanek a Velíšek zfor­movali tvůrčí part­ner­ství, které defi­no­va­lo nejen česk­ou nezávis­lou hudeb­ní scénu, ale dalo ráz fil­movým klasikám jako Fim­fárum. Stačí se tedy s nimi vydat na ces­tu. Z Teplic, přes Žižkov až na konec svě­ta. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře