Jazzová série

Trio Henya + Maomah + Rusty Cowboys

19.00

Jaz­zové trio s názvem Trio Henya se ori­en­tu­je na autorsk­ou hud­bu i inter­pretaci tradičního a mod­erního jaz­zu. Trio hra­je ve složení: Miloš Kunc – piano, Klára Pudláková – kon­tra­bas a Petr Bal­har – bicí.

Tady a teď: tak vznika­jí kreace smyč­cov­ého souboru Maom­ah. Důležitým aspek­tem se u souboru totiž stává improvizace, která hráče přivádí na pomezí vážné hud­by a jaz­zu, kla­sické vir­tuoz­i­ty a improviza­ční invence. Hlavní deví­zou sesku­pení je tak vzá­jem­ná komu­nikace, která umožňu­je jedinečné hudeb­ní interakce.

Kapela vznikla na půdě jaz­zové kat­edry HAMU. Tvoří ji čtveřice hudeb­níků pocháze­jících z různých kul­turních a zeměpis­ných prostředí. Člen­ové kape­ly nepotře­bu­jí svou hud­bu kamkoli řadit. Pozorný posluchač však kromě všeob­jí­ma­jící jaz­zové estetiky jistě pozná prvky roots rocku, amer­i­cany, lidové hud­by a folku. Reper­toár kvarte­ta tvoří zejmé­na autorské sklad­by hous­listy a vio­listy Aloise Zat­loukala. Spíše než tech­nicky ohro­mu­jící sóla čeke­jte souhru vzá­jem­ně si nasloucha­jících hudeb­níků, kteří hleda­jí společný zvukový ideál. Člen­ové: Alois Zat­loukal (vio­la, housle), Jan Bára (kytara), Michael Lužný (basky­tara), Fil­ip Tománek (bicí)

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže