Rekreace

Rekreace + David Invalid & Sentimental Band

19.00

Někdy humorná, někdy vážná, ale přede­vším barevná intim­ní zpověď (v tex­tech Pavla Podz­im­ka), nepr­vo­plánově zrcadlící duši citlvého člově­ka a jeho pohled na svět. Autorská hudeb­ní tvor­ba pětičlen­né kape­ly Rekreace je směsí vycháze­jící z funku, r&b i jaz­zu. První EP V Uších Mír vyš­lo v roce 2023. Násle­doval singl Zdání Klam­ou vydaný pod pro­du­centským dohle­dem Borise Carlofa. 29. úno­ra kapela vydá nový singl Koberce Z Ticha, na který naváže březnovým kon­certem v Kasárnách Karlín.

Aktér více či méně abstrak­t­ních příběhů prohnaných psy­che­delick­ým fil­trem David Pšenčí­ka alias Davi­da Inval­i­da, přišel s první hudeb­ní ses­tavou už v roce 2017. Součas­ný Sen­ti­men­tal band je složený z lidí mladé české alt scény. V pro­jek­tu se mísí exper­i­men­tál­ní prvky, nála­da devadesátých let s ležérní­mi frag­men­ty, aniž by výsledek půso­bil nahodile a působí spíše jako umělecká insta­lace než kapela. V kapele hra­jí Jiří Habar­ta (Ghost of You, Kvě­ty, Čau Česko, Lev­an­ta­dores) Mar­tin Mar­cyn Ham­pel (Moře dní, Buty), Mar­tin Kmec (Panop­tikum) a další.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže