15x15x5

15x15x5 (minisalon 1984)

19.00

15x15x5 (min­isa­lon 1984)
Janek Růžič­ka — Česko/​Slovensko — 2023 — 100 min — Česky

Fil­mová esej o hran­icích svo­body nás zavede na dobro­druž­nou ces­tu do min­u­losti, kdy umění vzdorova­lo omezením a sta­lo se prostřed­kem odporu. Stře­do­bo­dem příběhu je ilegál­ní exper­i­ment Min­isa­lon, který v orwellovském” roce 1984 uspořá­dal výt­varník a disident Jos­ka Skalník. Napříč českosloven­sk­ou výt­varnou scé­nou rozes­lal čtver­cové kra­bičky s výzvou na svo­bod­nou uměleck­ou hru. Vznikla tak kolekce 244 unikát­ních výt­varných děl výz­nam­ných a čas­to umlčo­vaných umělkyň a uměl­ců (Mar­gi­ta Tit­lová-Ylovsky, Michael Rittstein, Mária Bar­tus­zová, Stanislav Kolíbal, Kurt Gebauer, Tama­ra Kolenčíková, Čest­mír Suš­ka, Adriena Šimo­tová, Rudolf Siko­ra, Otis Laubert, ses­try Válovy, Vladimír Koko­lia, Libor Fára nebo Kvě­ta Pacov­ská a mno­ho dalších), jejichž umění a kreativi­ta žily v 80. letech 20. sto­letí navz­do­ry repre­sivní­mu režimu. Příběhy účast­níků pro­jek­tu Min­isa­lon a jejich děl, dobové archivní mater­iá­ly a vrstev­naté vizuál­ní hry vytváře­jí z fil­mu fascin­u­jící mozaiku min­u­losti, která prom­lou­vá i k naší součas­nos­ti a blízké budouc­nos­ti. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře