hudba obecná

Kulturní domy v Československu

19.00

Osvě­ta, kul­tura, zába­va: Kul­turní domy v Českosloven­sku (před­stavení a křest knihy)

Při­jďte na křest kni­hy Osvě­ta, kul­tura, zába­va: Kul­turní domy v Českosloven­sku, která přináší na téměř devíti stech stranách dobová fota, tex­ty třinác­ti autorů a autorek, i série fotografií Oskara Hel­cela a Mar­ti­na Netočného. Budeme se těšit! O knize: Pub­likace Osvě­ta, kul­tura, zába­va: Kul­turní domy v Českosloven­sku je první kni­hou, která souhrn­ně při­b­ližu­je budování celostát­ní sítě kul­turních domů, jež byla sys­tem­at­icky zři­zová­na v období social­is­mu na území bývalého Českosloven­s­ka. Tyto stav­by se jako mís­ta veře­jného živ­ota poválečné společnos­ti těši­ly velko­rysé stát­ní pod­poře, a to nejen po stránce eko­nom­ické, ale i pol­i­tické či leg­isla­tivní. Náš zájem se nesoustředí pouze na jejich speci­fick­ou typologii, ale nahlížíme také jejich osvě­tový a eman­ci­pační poten­ciál i roli pol­i­tick­ého nástro­je orga­ni­zace a kon­troly vol­ného času. Pub­likace se rovněž zaměřu­je na hledání kořenů a pro­gramových před­chůd­ců kul­turních zařízení vznika­jících od 19. sto­letí i v meziválečné době (spolkové a národ­ní domy nebo domy pracu­jících), s pře­sa­hem do období po roce 1989, kdy se budovy a jejich provo­zo­vatelé museli a někdy stále musí vyrovná­vat s aktu­al­iza­ční­mi nároky. Kni­ha pokrývá český i sloven­ský kon­text výs­tav­by kul­turních domů, díky čemuž se daří nejen pokrýt celé území bývalého Českosloven­s­ka, ale také zachytit rozdíl­né his­torické zkušenos­ti. Kni­ha je kom­bi­nací odborné kni­hy a obra­zové pub­likace se snímky fotografů Oskara Hel­cela a Mar­ti­na Netočného. Kni­hu před­staví his­toričky architek­tu­ry a edi­torky pub­likace Michaela Janečková a Ire­na Lehkoživová společně s fotografy Oskarem Hel­celem a Mar­tinem Netočným.

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře