Ex

The Ex + Lena Hessels

19.30

To, že holand­ská skupina The Ex bývá označová­na za post rock­ovou” či spo­jová­na s punkový­mi koře­ny nebo exper­i­men­tál­ni scé­nou, může být zavádějící: pod­stat­né je, že tato výjimečná ses­ta­va před­stavu­je stáli­ci a kval­i­tu napříč hudeb­ní­mi žán­ry, nezávis­lou na dobových tren­dech. Výčet jmen, s nim­iž The Ex spolupra­co­v­ali, připomíná encyk­lo­pe­dii Who-Is-Who posled­ního čtvrt sto­letí: Son­ic Youth, Tor­toise, Tom Cora, Chum­bawam­ba, John Cale Band, Shel­lac, Fugazi, John Butch­er, Ken Wan­der­mark a další. Ten­to úcty­hod­ný sez­nam ještě rozšířili hudeb­ní­ci world music: mal­i­jský hráč na koru Djib­ril Dia­bate, Konono No.1 z Kon­ga, kurd­ský hráč na saz Brad­er Musu­ki a řada etiop­ských uměl­ců . Mezi nejvýz­namější z nich patří společný pro­jekt The EX a vet­erá­na etiop­ské hudeb­ní scény, sax­o­fon­isty Getachewa Mekurii. The EX jsou průkop­níky DIY kul­tu­ry. Od svého vzniku vydala kapela 29 řadových alb a odehrála víc než 1900 kon­certů po celém světě, nahrá­vala hud­bu k filmům a mod­erní­mu tan­ci, pořá­da­jí vlast­ní fes­ti­valy atd.. Něk­terá řadová alba natočil a pro­duko­val leg­endární Steve Albi­ni. The Ex vydá­va­jí alba na své vlast­ní značce EX records, vedle toho má kytarista Ter­rie label Terp Records a zpěvák Arnold label Makkum records.

Line up :
TER­RIE HES­SELS – guitar
ARNOLD DE BOER – vocals, guitar
ANDY MOOR – guitar
KATHE­RI­NA BORNE­FELD – drums, vocals

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže