Příběhy ze zeměmoří

Příběhy ze Zeměmoří

17.00

Příběhy ze Zeměmoří
Goró Mijaza­ki — Japon­sko — 2006 — 115 min — Japon­sky CZ titulky

Rovnováha svět­la a tem­no­ty ve světě Země­moří je vychýle­na, lidé přicháze­jí o jis­to­ty, přestá­va­jí věřit sami v sebe a čar­o­dějové přicháze­jí o své schop­nos­ti. Mladý princ Aren sužován úzkostí uteče za znepoko­jivých okol­nos­tí od královského dvo­ra. Jeho bezcíl­né pouti dá směr setkání s arcimágem Krahu­jcem. Na jejich společné ces­tě Aren poznává dívku Theru, která skrývá velké tajem­ství. O Are­na se začne zají­mat Krahu­jcův dávný pro­tivník, zlomyslný mág Pavouk převtělený do podo­by ženy, jenž se pídí po tajem­ství věčného živ­ota. Stra­ch ze smr­ti nejprve Are­na, podob­ně jako Pavou­ka, přichy­lu­je k tem­notě. Hrdi­na však poznává, že jed­iná ces­ta, jak pře­mo­ci úzkost, vede přes nalezení lásky k živ­o­tu. První film Góra Mijaza­k­i­ho, syna Hajaa Mijaza­k­i­ho, odkazu­je k jed­né z nejpop­ulárnějších ság západ­ní lit­er­atu­ry Země­moří“ a vzdává hold její autorce Ursule K. Le Guinové. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře