Laputa

Laputa: Nebeský zámek

17.00

Lapu­ta: Nebeský zámek
Hajao Mijaza­ki — Japon­sko — 1986 — 124 min — Japon­sky CZ titulky

Chlapec z hor­nick­ého městeč­ka a dív­ka, jejíž původ je zahalen tajem­stvím, jsou zataženi do hon­by za pok­la­dem ukry­tým v bájném léta­jícím městě Lapu­ta. Během krkolom­ných dobro­družství, razant­ních honiček i dech­ber­oucích odhalení muse­jí čelit nejen hamižným vzdušným pirátům, ale také armádě a tajným agen­tům. Celosvě­tově uzná­vaný režisér a scenárista Hajao Mijaza­ki do snímku promítl svou fasci­naci létáním, vášeň pro kla­sick­ou evrop­sk­ou dobro­druž­nou prózu a pro fascin­u­jící epochu konce 19. sto­letí, která s sebou při­nes­la roz­mach letectví a vzdu­cholodí. Díky těm­to vlivům se Lapu­ta: Nebeský zámek vyz­naču­je výrazně evrop­ským, až ver­neovským nádechem, ale součas­ně si uchovává kval­i­ty charak­ter­i­stické pro pro­duk­ci Stu­dia Ghi­b­li i japon­sk­ou ani­maci obec­ně. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře