Květy

Květy + Marie Kieslowski

19.00

Kvě­ty a Marie Kies­lows­ki vys­toupí 10. dub­na v Kasárnách Karlín.

Skupina Kvě­ty exis­tu­je už od začátku toho­to tisí­ciletí. Po celou dobu se výrazně měnil její zvuk. Od aku­stick­ých nástro­jů se pře­suno­lo těžiště k hut­nější­mu rock­ové­mu soundu s častým používáním elek­tron­iky. Ačko­liv je exper­i­men­tál­ní a hledačská, počet jejích posluchačů se rozrostl do vel­mi širokého spek­tra. Oceňovány jsou sil­né tex­ty, aranžérská barevnost, brilant­ní výt­varné řešení obalů desek, živel­né kon­cer­ty a pří­tom­nost humoru. Kapela odehrála stovky vys­toupení, včet­ně těch zahraničních (Srb­sko, Rak­ousko, Pol­sko, Fran­cie, Holand­sko, Ukra­ji­na). Mezi další­mi cena­mi získala skupina i cenu Viny­la a také vyhrála třikrát cenu Anděl v žán­ru alter­na­tivní hud­ba. Skupina spolupra­co­v­ala s divadlem DNO, natoči­la hud­bu k rozh­lasové hře složi­la a nahrála pís­ně pro tele­vizní ser­iál Svět pod hlavou oceněný Českým lvem. Kapela také složi­la a nahrála hud­bu pro celovečerní film Jaku­ba Šmí­da Na krátko a také pro filmy Vet­erán a Marťan­ské lodě. Na zakázku vzniklo i mno­ho skladeb na různá kom­pi­lační alba a projekty.

Zpě­vač­ka, pianist­ka, polov­ina již nehra­jícího dua Kies­lows­ki a člen­ka skupiny Zvíře jménem Podz­im. Marie Kies­lows­ki v pros­in­ci 2022 vydala deb­u­tové album Je všech­no dobrý?, na kterém se poprvé vydala na sólový výlet. Návštěvní­ci se mohou těšit na nevtíravé“ pís­ničkářství v jem­ném hávu s elek­tron­ikou, klavírem a loopy. Album Je všech­no dobrý? Marie vydala jako kni­hu, ve které si povídá se sed­mi hudeb­nice­mi z české scény. Spolu s Klárou Vytiskovou, Marké­tou Foukalovou, Bárou Ungerovou, Mar­ií Put­tnerovou, Lenk­ou Dusilovou, Olgou Königov­ou a Nikolou Muchou se baví o mateřství a tvor­bě, o kreativ­itě, sebevě­domí, o hudeb­ním prostředí nebo o tom, jak se vyví­jela jejich poz­ice ženy a hudeb­nice v jednom.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže