Z makové hůrky

Z makové hůrky

19.00

Z makové hůrky
Goró Mijaza­ki — Japon­sko — 2011 — 91 min — Japon­sky CZ titulky

Píše se rok 1963, Japon­sko se chys­tá na pořádání olympi­jských her a konečně se mís­to k pohnuté min­u­losti obrací vstříc naději a změnám budouc­nos­ti. Na střed­ní škole v přís­tavním městě Joko­hama ale skupina stu­den­tů usilu­je o záchranu jed­no­ho konkrét­ního kusu min­u­losti. Sna­ha zacho­vat starou budovu, kde naš­ly útočiště stu­dentské klu­by, svede dohro­mady také dívku Umi a jejího spolužá­ka Šuna. Jejich vlast­ní min­u­lost ale skrývá tajem­ství, které zásad­ně ovlivní jejich rozví­je­jící se vztah. Režie emo­cionál­ně košatého fil­mu se ujal mis­trův syn Goró Mijaza­ki, které­mu se díky pestro­barevné retro styl­izaci a živ­otem pulzu­jící ani­maci podaři­lo okou­zlu­jícím způ­sobem evoko­vat krásy ústřed­ního pří­mořského měs­ta i vys­ti­h­nout pod­manivé tem­po dávno min­ulé doby. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře