Ozymandias

Ozymandias + Wild Tides

19.00

OZY­MAN­DIAS (Linz)

Grunge, heavy rock, alter­na­ti­va – žán­rové hran­ice jsou nane­jvýš hrubým ori­en­tačním vodítkem, které můžete očeká­vat od toho­to tria z rak­ouského Linze, ale co platí jistě je, že o hla­sitou a ener­gick­ou show neb­ude nouze! Ozvláštňu­jícím prvkem je kom­bi­nace ston­er-grun­geových ten­dencí s ham­mond­ka­ma. Těžko­tonážní Deep Pur­ple na steroidech!

WILD TIDES (Pra­ha)

Nejlepší nejhorší kapela kter­ou jste kdy viděli, je zpátky! Wild Tides oscilu­jí na pomezí něko­li­ka žán­rů. Od surf-punku, punku po glam rock. Vznikli v roce 2011 jako jed­nočlen­ný pro­jekt Jaku­ba Kaifos­ze (dnes Laz­er Viking), který ještě první EP Hearts on Fire’ nahrá­val téměř sám. V roce 2015 (již jako trio) zvítězili v soutěži pro­jek­tu Czech­ing a jako výhru nahrá­vali své násle­du­jící album Sev­er Fash­ion’ ve studiu českého rozh­la­su. V roce 2017 kapela na něko­lik let ukonču­je svo­jí čin­nost a v součas­nos­ti se opět poma­lu vrací na klubová pódia!


Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže