Club zero

Club Zero

19.00

Club Zero
Jes­si­ca Haus­ner — Rak­ousko / Velká Británie / Německo / Fran­cie / Dán­sko — 2023 — 110 min — Anglicky CZ titulky

Sleč­na Novaková (Mia Wasikows­ka) přichází do prestižní internát­ní školy, aby stu­den­tům ukáza­la nejnovější stravo­vací trendy. Učí je, jak jíst uvě­doměle – méně a lépe. Novým udržitel­ným“ živ­ot­ním stylem se mají opros­tit ode vše­ho, čemu dopo­sud věřili. Mezi sleč­nou Novakovou a par­tou stu­den­tů se brzy vytvoří nebezpečně sil­né pouto. Než si ostat­ní učitelé a zaneprázd­nění rodiče uvě­domí, co se děje, situ­ace se vymyká kon­t­role. Režisér­ka Jes­si­ca Haus­ner natoči­la syrový a vel­mi aktuál­ní thriller o zniču­jící síle autor­i­ty a její mag­ne­tizu­jící moci v období křehkého dospívání. (Aero­films)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře