Aurora's Sunrise

Aurora's Sunrise (komunitní promítání)

17.00

A survivor’s jour­ney from blood­shed to the red car­pet AN AWARD-WIN­NING AUDI­ENCE FAVORITE AT FILM FES­TI­VALS AROUND THE WORLD & ARMENIA’S OFFI­CIAL ENTRY TO THE 95TH ACAD­E­MY AWARDS FOR BEST INTER­NA­TION­AL FEA­TURE FILM

At only 14 years old, Auro­ra lost every­thing dur­ing the hor­ror of the Armen­ian Geno­cide. Four years lat­er, through luck and extra­or­di­nary courage, she escaped to New York, where her sto­ry became a media sen­sa­tion. Star­ring as her­self in Auc­tion of Souls, an ear­ly Hol­ly­wood block­buster, Auro­ra became the face of one of the largest and most suc­cess­ful char­i­ty cam­paigns in Amer­i­can his­to­ry. With a blend of vivid ani­ma­tion, inter­views with Auro­ra her­self, and 18 min­utes of sur­viv­ing re-dis­cov­ered footage from her lost silent epic, Aurora’s Sun­rise revives a for­got­ten sto­ry of sur­vival, hope, and the endurance of the human spir­it. Cre­at­ed by Bars Media Stu­dio (Arme­nia) in co-pro­duc­tion with Gebrued­er Beetz Film­pro­duk­tion (Ger­many) & Art­box Lais­valaikio Klubas (Lithua­nia). This film was made pos­si­ble by the aca­d­e­m­ic con­tri­bu­tion of the Zoryan Insti­tute and is based on its Oral His­to­ry Archive. The event is orga­nized and host­ed in part­ner­ship with Bars Media and Zoryan Institute.

DIREC­TOR INNA SAHAKYAN
PRO­DUC­ERS Var­dan Hov­han­nisyan Chris­t­ian Beetz Inna Sahakyan Juste Michaili­naite Kestutis Draz­dauskas Eric Esrailian
FILM DETAILS
Coun­try: Arme­nia, Ger­many, Lithuania
Year: 2022
Lan­guage: Armen­ian (West­ern), Turk­ish, Eng­lish, Ger­man, Kurdish
Dura­tion: 94 mins
Genre: Doc­u­men­tary, Ani­ma­tion, Drama
Sub­ti­tles: ENG

Aurora’s Sun­rise”

Ces­ta přeživšího od krve­pro­lití až na čer­vený koberec. V pouhých 14 letech přišla Auro­ra během hrůzy armén­ské geno­cidy o všech­no. Se štěstím a mimořád­nou odva­hou ale utekla do New Yorku, kde se její příběh stal mediál­ní sen­za­cí. Auro­ra, která hrála v jed­nom z prvních hol­ly­wood­ských trháků samu sebe v roce 1919, Auc­tion of Souls, se sta­la tváří největší char­i­ta­tivní kam­paně v amer­ické his­torii. Díky směsi živé ani­mace, video svědectví staré Auro­ry a 18minutových znovuob­jevených záběrů z jejího původ­ního ztra­ceného němého epo­su oživu­je Auro­ra’s Sun­rise Auroře její inspi­ra­tivní zapomenutý příběh. Po první svě­tové válce Auro­ra Mardi­gan­ian přeži­je armén­sk­ou geno­cidu v Osman­ské říši. Uteče do Hol­ly­woodu, kde se stane fig­urk­ou boje za spravedl­nost. Film mísí ani­maci s archivní­mi záběry a vypráví trag­ický příběh ze soudobých dějin. Vytvořeno Bars Media Stu­dio (Arménie) v kopro­duk­ci s Gebrued­er Beetz Film­pro­duk­tion (Německo) a Art­box Lais­valaikio Klubas (Lit­va). Ten­to film vznikl díky aka­demick­é­mu příspěvku Insti­tu­tu Zoryan a vychází z jeho Archivu orál­ní his­to­rie. Akce je orga­ni­zová­na a pořádá­na ve spoluprá­ci s Bars Media a Zoryan Institute.

REŽIE INNA SAHAKYAN
PRO­DU­CEN­TI Var­dan Hov­han­nisyan Chris­t­ian Beetz Inna Sahakyan Juste Michaili­naite Kestutis Draz­dauskas Eric Esrailian
PODROB­NOS­TIFIL­MU Země: Arménie, Německo, Litva
Rok: 2022
Jazyk: arménšti­na (západ­ní), turečti­na, angličti­na, němči­na, kurdština
Dél­ka: 94 min
Žánr: Doku­ment, Ani­movaný, Drama
Tit­ulky: ENG

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře