hudba obecná

Oslav první máj (s) Konsentem

14.00

Ste­jně jako min­ulý rok se s vámi chceme potkat naži­vo kdy jindy než na lásky čas. V Kasár­na Kar­lín na vás bude čekat bohatý pro­gram, hud­ba, debaty, stánek s merchem, tombo­la a snad i pěkný počasí. 

Podrob­nos­ti k pro­gra­mu zveře­jníme pos­tup­ně, ale už teď vám můžeme prozra­dit, že se můžete těšit na kapelu něco něco!

Něco o kapele něco něco 
Taneční, elek­tron­ick­ou a místy post-punkovou kapelu něco něco tvoří zpě­vač­ka Alžbě­ta Trusi­nová a Tomáš Tkáč, který kromě zpěvu obstarává také syn­tezá­to­ry a kytaru. Na kon­certech je doprovází ener­gický bubeník Václav Švest­ka. V pís­ničkách s poet­ick­ý­mi český­mi tex­ty se kapele daří propo­jit sdíle­nou zkušenost lidí, kteří hleda­jí své mís­to ve světě a snaží se žít tak, aby obstáli sami před sebou. Hlavní tex­tař­ka Alžbě­ta Trusi­nová také čas­to pracu­je s tématem žen­ské zkušenos­ti a empow­er­men­tu. V jejich tvor­bě ale pořád zůstává pří­tom­ný i prvek hravosti a nadsázky.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže