Manželé Stodolovi

Manželé Stodolovi

17.00

Jaroslav a Dana jsou mladý pár, který žije v pok­lid­né ves­ni­ci, kde se všich­ni oby­vatelé dobře zna­jí. S vidi­nou snad­no získaných peněz se rozhod­nou okrást jejich osamělého starého souse­da, kterého při tom Jaroslav zabi­je. K jejich přek­vapení poli­cie při­jme násil­nou smrt důchod­ce sko­ro auto­mat­icky jako nešťast­nou náho­du a dál se o pří­pad neza­jímá. To Stodolovi přivede k myš­lence, že senioři jsou snad­ný­mi obět­mi nejen pro drob­né krádeže, ale i vraždy. Není ces­ty zpět, Daně se zalí­bi­la moc nad její­mi oběť­mi a podi­vný dobro­družný poc­it vítězství nad poli­cií. Jaroslav se ocitá na křižo­vatce, kdy má šan­ci od Dany ode­jít, ale sel­hává a musí čelit násled­kům svých i jejích zločinů. Brutál­ní vraždy úzce sou­vise­ly s jejich vzta­hem, jsou obrazem závis­losti a vzá­jem­né manip­u­lace, z nichž ani jeden nemohl vyjít vítězně. (Cin­e­mArt)

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře