kk_obecna_modra

NUDZ + Respekt: Proč nemluvíme o mužském zdraví

19.00

Alar­mu­jící poč­ty sebevražd, menší ocho­ta chodit na pre­ven­tivní prohlíd­ky nebo ter­apie, nebo proměňu­jící se part­ner­ská a rodičovská role. To je výčet něko­li­ka výzev, kterým muži v posled­ních letech čelí nejen v Česku a o kterých se příliš veře­jně nem­lu­ví. Jak se mění nároky mod­erní společnos­ti na muže? A proč o tom nemluvíme?

Disku­to­vat budou:
Antonín Šebela –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Lékař a vedoucí Cen­tra peri­natál­ního duševního zdraví NUDZ, garant pro­jek­tu Peri­na­tal, jehož cílem je vybu­dovat v ČR sys­tem­at­ick­ou péči o duševní zdraví rodiny v čas­né fázi rodičovství.

Sil­vie Laud­er –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Nov­inář­ka týdeníku Respekt. Věnu­je se tématům duševního zdraví, gen­deru nebo proměnám rolí mužů a žen v mod­erní společnos­ti. Autor­ka kni­hy V pasti pohlaví.

Eliš­ka Remešová –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Psy­cholož­ka a psy­choter­apeut­ka. Spolu­au­tor­ka pod­cas­tu Už tam budem? O respek­tu­jícím rodičovství a proměně role mužů a žen ve 21. století.

Renne Dang –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Hudeb­ník a rap­per. O vlast­ní zkušenos­ti se stigma­ti­za­cí duševních potíží během dospívání prom­luvil v loňské osvě­tové kam­pani NUDZ.

Moderu­je: Andrea Procházková, zás­tup­kyně šéfredak­to­ra týdeníku Respekt

Deba­ta Týdeníku Respekt a Národ­ního ústavu pro duševní zdraví (NUDZ) navazu­je na speciál­ní vydání Respek­tu Pojďme si prom­lu­vit o mužích, které vyš­lo na kon­ci břez­na 2024.

Kasárna Karlín mapa Sál Vzadu Nahoře