Elephant Stone

Elephant Stone + Urban Fungus

19.00

Kanadští Ele­phant Stone si během uplynulých 15 letech pod­manili“ nejed­nu psy­che­delick­ou hudeb­ní komu­ni­tu po celém světě, ale oslovili i např. mag­a­zín Rolling Stone. Taková je viz­it­ka líbivého“ psych-popu s exper­i­men­tál­ní přís­tu­pem, jehož domé­nou je sna­ha o ino­v­a­tivní zvuk, součas­ně kon­trastu­jící s typ­ick­ým obrazem éry šedesátkových“ kapel. V této tvor­bě se mísí roz­man­itá zvuková kulisa, melan­cholie, ori­ent, duchovní vnímání, nebo dokonce intro­spek­tivní prvky free-jaz­zu. Což je konečně zdobeno sig­nifikant­ní hrou na sitár. Vzdáleně je možné je zařa­dit někam k tvor­bě Tame Impala nebo Bri­an Jon­estown Mas­sacre. Kapela vys­toupí v Praze poprvé a to 14. květ­na v Kasárnách Kar­lín. Kon­cert otevře­nou Urban Fun­gus. O vizuál­ní spek­tákl se postara­jí Weird Visuals.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže