hudba obecná

Za Prahu udržitelnou a sousedskou 4

17.30

Třetí květ­nový vík­end se potkáme v Kasár­na Kar­lín na 𝟜.ročníku fes­ti­valu Za Prahu udržitel­nou a sousedskou! 

𝕤𝕖𝕝𝕗-𝕞𝕒𝕕𝕖 𝕔𝕚𝕥𝕪
Letošní ročník věnu­jeme společné­mu prozk­oumávání toho, co všech­no zna­mená tvořit měs­to zdola”. 
Jaké mohou být podo­by rozvo­je měs­ta, do kterého jsou skutečně zapo­jeni lidé, kteří v něm žijí? Jak se toto skutečné zapo­jení odráží na urban­i­stické kval­itě, designu a udržitel­nos­ti měs­ta? V čem se liší od průměrných řešení, která pro­duku­je trh s nemovitostmi?
I letos se budeme věno­vat tématům jako je nedos­tup­né bydlení a dopady kli­mat­ick­ých změn na měs­to a roli míst­ních ini­cia­tiv i devel­op­erů v rozvo­ji Prahy. 

Těšíme se na společné tři dny plné před­nášek, promítání, work­shopů, procházek, kul­turního pro­gra­mu i vzá­jem­ného učení a sdílení zkušeností.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže