hudba obecná

Jonathan Roy

19.00

Jonathan Roy – zpěvák, skla­da­tel a syn slavného kanad­ského hoke­jisty Patric­ka Roye – se vrací do Prahy po svém vypro­daném debutu!

Od třinác­ti let psal poezii, v sedm­nác­ti začal hrát hokej, ale nakonec u něho zvítězi­la hud­ba. První album vydal už v roce 2009 a i přesto, že bylo úspěšné, defin­i­tivně pro­raz­it se mu podaři­lo až o osm let později s desk­ou Mr. Opti­mist Blues, na které najdeme i známý hit Beau­ti­ful Day. Od svěžího popového zvuku se však Jonathan ve své další tvor­bě odvrátil a vsadil na sil­né a emo­tivní pís­ně. Tak vzniklo album My Lul­la­by, jehož aku­stické verze singlů získaly k dnešní­mu dni přes 130 mil­ionů zhlédnutí.

Jeho zatím posled­ní album Life Dis­tor­tions vyš­lo letos a Jonathan na něm spolupra­co­v­al napřík­lad s pro­du­cen­ty Tee (Drake, Alessia Cara) nebo Ste­vie Aiel­lo (Thir­ty Sec­onds to Mars, Of Mice & Men). Je to alter­na­tivní, psy­che­delické, popové i pís­ničkářské. Zvlášt­ní a zároveň cool,“ láká zpěvák.

Vstu­penky na pražský kon­cert jsou právě v prode­ji v síti GoOut.

EN:
Jonathan Roy — singer, song­writer and son of the famous Cana­di­an hock­ey play­er Patrick Roy — returns to Prague after his sold-out debut!

He wrote poet­ry from the age of thir­teen, start­ed play­ing hock­ey at sev­en­teen, but in the end he chose music. He released his first album in 2009, and even though it was suc­cess­ful, he final­ly man­aged to break through eight years lat­er with the album Mr. Opti­mist Blues, on which we also find the well-known hit Beau­ti­ful Day. How­ev­er, Jonathan turned away from the fresh pop sound in his next work and went for strong and emo­tion­al songs. This is how the album My Lul­la­by was cre­at­ed, whose acoustic ver­sions of the sin­gles have received over 130 mil­lion views to date.

His most recent album, Life Dis­tor­tions, was released this year, and Jonathan col­lab­o­rat­ed on it with pro­duc­ers like Tee (Drake, Alessia Cara) or Ste­vie Aiel­lo (Thir­ty Sec­onds to Mars, Of Mice & Men). It’s alter­na­tive, psy­che­del­ic, pop and singer-song­writer style. Strange and cool at the same time,” entices the singer.

Tick­ets for the Prague con­cert are cur­rent­ly on sale in the GoOut

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže