Projekt Oldfield

(ZRUŠENO) Projekt Oldfield live

18.30

OMLOU­VÁME SE, ALEPROVOZNÍCH DŮVODŮ MÁME DNES ZAVŘENO.
KON­CERT JSME NUCENI ZRUŠIT.

Unikát­ní hudeb­ní sou­bor složený ze součas­ných i bývalých stu­den­tů a ped­a­gogů ZUŠ Vrch­labí v poč­tu 22 hráčů živě prezen­tu­je orig­inál­ní dílo pop­ulárního brit­ského skla­datele a mul­ti­in­stru­men­tal­isty Mike Old­fiel­da. První kasáren­ský kon­cert ze sprna 2023 se nesl v duchu inter­pre­tace celého alba Tubu­lar Bells II a pár známějších hitů. Téměř dokonale přes­ná inter­pre­tace si nakonec vys­louži­la stand­ing ova­tion. Ten­tokrát se reper­toár soustředí na celkový průřez Old­fiel­d­ovou tvor­bou a zaměří se převážně na zpí­vané sklad­by slavného composera.

Pro­jekt Old­field exis­tu­je 11 let a proš­lo jím na 50 muzikan­tů. U nás je známý díky své přes­né a velice kval­it­ní intepretaci Old­fiel­d­o­va díla. Reper­toár mno­hdy zabral i roky psaní par­ti­tur, pro­gramování syn­tezá­torů a zkoušení. Použi­ty jsou dokonce ste­jné, nebo vel­mi podob­né nástro­je včet­ně syn­tezárorů, kytar, man­dolíny, ban­ja a dalších kla­sick­ých nástro­jů. Sou­bor vys­tupu­je pod zášti­tou ZUŠ Vrchlabí.


Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže