hudba obecná

(PŘESUNUTO) Big EVR Band – 10 let

19.00

KON­CERT JE PŘE­SUNUTÝ DO PALÁCE AKROPOLIS.

VSTU­PENKY ZŮSTÁ­VA­JÍPLATNOSTI.

DĚKU­JEME.

Kon­cert k 10 letům od založení nekon­venčního těle­sa Big EVR Band, který se pod vedením kapel­ní­ka Jose­fa Popelky vypra­co­v­al ze stu­dentského orchestru do sesku­pení pro­fe­sionál­ních muzikan­tů sršících Energií, Vášní a Radostí z hudby.

V rám­ci kon­cer­tu zazní oblíbené sklad­by každého hráče big ban­du ze součas­ného reper­toáru rozličných žán­rů (jazz, swing, film, funky, met­al aj.)

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže