Reverend Beat-Man

(ZRUŠENO) Reverend Beat-Man

19.00

KON­CERT SE RUŠÍ, GOOUT POŠLE ZPĚT VAŠE VSTUPNÉ.

Excen­trická one-man show poprvé v ČR.

Pop­sat řádění toho­to šílence“ není jednoduché. Jed­ná se o syrovou for­mu rock’n’rollu ze Švý­cars­ka. Hlavní hudeb­ní kar­iéru započal Beat-Man Zeller v roce 1986, kdy založil kapelu The Mon­sters. V součas­nos­ti vys­tupu­je sám jako Rev­erend Beat-Man a svůj styl označu­je jako blues trash, holy dirty rock’n’roll, coun­try gospel trash atd. Je však mno­hos­tran­ným uměl­cem, který prošel, nebo sám založil něko­lik hudeb­ních útvarů. Založil vlast­ní nahrá­vací společnost Voodoo Rhythm Records, vlast­ní obchod s gramo­fonový­mi deska­mi, měl doku­men­tární spot o rock’n’rollu v USA pod hlav­ičk­ou MTV, půso­bil jako komiksový výt­varník, nebo byl v roce 2014 dokonce nomi­nován na cenu Swiss Music Award. Výčet čin­nos­tí by za jeho dlouhou kar­iéru v umělecké sféře nevzal konec. Každý rok odehra­je kolem 200 kon­certů ve světě a nyní se poprvé zjeví se svou live per­for­mance na pódiu Kasáren Kar­lín v sobo­tu 15. června.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže