Nevypusť duši! Podpora je na dosah

Nevypusť duši! Podpora je na dosah

14.00

Zveme vás na his­toricky první odpoled­ní fes­ti­val neziskovky Nevy­pusť duši zaměřený na duševní zdraví mladých! 

Jak poznám rozdíl mezi stre­sem a úzkostí? Komu se můžu svěřit, že se mi něco děje? Jak najít tu správ­nou odbornou službu pro mě — a jak vlast­ně taková služ­ba vůbec vypadá? A jak můžu jako rodič pomo­ci dítěti, které není v pohodě?

Na odpoled­ním fes­ti­valu vás čeka­jí před­nášky a work­shopů orga­ni­za­cí a odborníků*ic, které se věnu­jí duševní­mu zdraví. Už teď se můžete těšit na 3PE, Mod­ré dveře, Replug me, Dos­tuduj Fit nebo na Nepose­du. Společně otevřeme téma­ta, která rezonu­jí součas­ným světem mladých a dospělým povíme, jak mohou být oporou dětem kolem sebe a přit­om sami nevy­pustit duši. 

Budete si moct nanečis­to vyzk­oušet kri­zovou inter­ven­ci, poslech­nout si příběhy o živ­otě s duševním onemoc­něním od naše­ho lek­torst­va, zabav­it se s nej­menší­mi v díl­ničkách a odpoči­nout si s limčou v chill zóně. Fes­ti­val je místem pro nalezení pod­pory, porozumění a respek­tu a my si pře­jeme, aby si z něj každý odnesl prak­tické nástro­je a znalosti o duševním zdraví a věděl, kde hle­dat pomoc, když je to zrov­na potřeba. 

Pro­gram zakončí DJ cube pos­i­tive svým venkovním setem. 

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže