Obecna4

Lusófona

11.00

Fes­ti­val por­tu­gal­ského jazy­ka Lusó­fona se koná od roku 2007 a je největším fes­ti­valem luso­fon­ních kul­tur v České repub­lice. 17. ročník fes­ti­valu se uskuteční ve dnech 22. a 23. červ­na 2024 převážně ve venkovních pros­torách Kasáren Kar­lín. Hlavní pro­gramové lin­ie budou ve zna­mení dvou pro Por­tu­gal­sko výz­nam­ných výročí — 500 let od narození rene­sančního bás­ní­ka Luíse de Camõese a 50 let od Karafiá­tové rev­oluce, která v roce 1974 defin­i­tivně ukonči­la faši­stický režim a otevřela Por­tu­gal­sko svě­tu. Z kul­turního pro­gra­mu fes­ti­val nabídne divadel­ní work­shop, fil­mové promítání ve spoluprá­ci s Kino Brasil, kon­cer­ty, work­shopy brazil­ských tanců, ces­to­va­tel­sk­ou před­nášku, pro­gram pro děti nebo beachv­ole­jbalový tur­naj. V rám­ci luso­fon­ního trhu budou moci účast­ní­ci fes­ti­valu ochut­nat spe­cial­i­ty z Por­tu­gal­s­ka a Brazílie.

Kasárna Karlín mapa velká stage venku