Redzed

(ODLOŽENO) Black Sabbath Night: Redzed x Acid Row & Voodoo Beats

16.30

KON­CERT SE ODKLÁDÁ NA NEURČI­TO. VSTU­PENKY ZŮSTÁ­VA­JÍPLATNOSTI.

Redzed a Acid Row. Nej­poslouchanější český rap­per v zahraničí a nejvytížene­jší kon­cert­ní kapela? Dva svě­ty, dva žán­ry. Open air show, společné kolabo a osla­va legendy. 

Oba inter­preti zahra­jí vlast­ní kla­sické sety a pak společně uctí odkaz leg­endárních Black Sab­bath. Tohle bude stylový večírek pro fanoušky z obou světů, který jste chtěli zažít, ale zapom­něli si to přiznat. 

Black Sab­bath! Leg­en­da, kult, a obdi­vuhod­ný příběh zahrnu­jící amputo­vané prsty, démo­ny a kříže… Ale hlavně téměř nesm­rtel­nou rock’n’rollovou jíz­du! Jed­no z nevlivnějších hudeb­ních usku­pení 20. i 21. sto­letí. Kapela tak vlivná, že přes gen­er­ace inspirovala doslo­va zás­tupy nejen heavy rock­ových uměl­ců. Kde jsou všech­ny ty neg­a­tivní kri­tiky z počátku sed­mdesátých let? Met­al, ston­er, rap. Odkaz Black Sab­bath žije jako černá magie dodnes a ovlivňu­je i součas­nou gen­eraci tuzem­ských uměl­ců. A o tom je tenhle mejdan.

.

Black Sab­bath Into The Void” by Acid Row and Redzed 

Pohled až k těm nejh­lubším kořenům toho vše­ho proč tu jsme, vám navíc zprostřed­ku­je promítání skvos­tu v podobě živáku Black Sab­bath z Paříže 1970. Čeká vás tak fascin­u­jící pohled na mladou ener­gick­ou kapelu, kter­ou za pár desítek let prohlásí větši­na hudeb­ního svě­ta za kmotry heavy metalu“.

Atmos­féru a skvělou after­par­ty doprovodí se svo­jí sbírk­ou vinylů oblíbení Voodoo Beats DJ’s.

Kasárna Karlín mapa velká stage venku