hudba obecná

(ZRUŠENO) Emma Ruth Rundle

19.00

Intim­ní vypravěčství, něžná melan­cholie i hlu­biny zármutku. 

Emma Ruth Run­dle na první sklad­bě Return své posled­ní desky Engine of Hell otevírá ces­tu k prožití nejniternějších emocí i ke smíření. Amer­ická pís­ničkář­ka a vizuál­ní umělkyně se vrátí 28. srp­na 2024 do Kasáren Kar­lín se svou sólovou, niko­liv však aku­stick­ou show.

Folk, prvky ambi­en­tu i sludge met­alu se s tvor­bou kali­forn­ské hudeb­nice už od prvních nahrávek, které vydala před více než deseti lety. V průběhu kar­iéry vytvoři­la alba plná snových abstrakcí, jako na debu­tu Elec­tric Gui­tar: One, max­i­mal­i­stick­ých zvukových tex­tur v pří­pad­ně Noc­turnes nebo kolab­o­race s Chelsea Wolfe i kla­sické pís­ničkářské desky (Some Heavy Ocean). 

Na posled­ní nahrávce Engine of Hell se Emma Ruth Run­dle vrací k opomenuté­mu nástro­ji svého dět­ství, klavíru. V doprovo­du jeho tónů se vyrovnává se starý­mi i nový­mi trau­maty a i když nen­abízí žád­ná jed­noz­načná řešení, je její hud­ba plná pochopení.

https://​www​.emmaruthrun​dle​.com/
https://​emmaruthrun​dle​.band​camp​.com/
https://​www​.insta​gram​.com/​e​m​m​a​r​u​t​h​r​u​ndle/

Heart­noize & A.M.180

𝘈𝘬𝘤𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘣ě𝘩𝘯𝘦 𝘻𝘢 𝘱𝘰𝘥𝘱𝘰𝘳𝘺 𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳𝘴𝘵𝘷𝘢 𝘬𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘺 Č𝘙 𝘢 𝘔𝘢𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳á𝘵𝘶 𝘩𝘭𝘢𝘷𝘯í𝘩𝘰 𝘮ě𝘴𝘵𝘢 𝘗𝘳𝘢𝘩𝘺.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže