ochepovsky

Ochepovsky Project

19.00

Po osmi letech čin­nos­ti se Ochep­ovsky Project rozloučí s fanoušky v Kasárnách Kar­lín 31. října.

Ochep­ovsky Project v sobě kon­cen­troval vynika­jící hráče české jaz­zové a alter­na­tivní scény. Žán­rově neza­řa­ditel­ná tvor­ba mísi­la prvky jaz­zu, neo-soulu, hip hopu i popu. Kromě tuzem­ských pódií zaz­na­me­nala for­ma­ce čet­né úspěchy v zahraničí s kon­cer­ty v Německu, Pol­sku či Sloven­sku. Kapela vydala svůj posled­ní singl a videok­lip s názvem Satel­lite v led­nu toho­to roku.

Ochep­ovsky Project byl založen roku 2016 a poměrně rych­le zau­jal svou žán­rovou eklek­tičnos­tí a výjimečným souzněním hráčů. Ses­ta­va se pos­tup­ně ustálila na for­ma­ci – cel­lista Šimon Marek, trum­petista Miroslav Hlou­cal, sax­o­fon­ista a klar­inetista Petr Kalfus, klávesista Jan Aleš, basky­tarista Ondřej Hauser a bubeník Michal Kolouch“ Daněk. Roku 2016 vyš­lo album I’m the Wind, o tři roky později naváza­li sed­mipísňovým live EP Take Care of Me. Od roku 2021 vys­tupu­je s kapelou turecká zpě­vač­ka Ilæy, která je také autork­ou tex­tu pís­ně Satel­lite.

Ces­ty jed­notlivých členů se nerozcháze­jí, stále spolupracu­jí, tře­ba v rám­ci doprovod­né kape­ly Lenky Dusilové. Igor Ochep­ovsky je v součas­nos­ti kapel­níkem doprovod­né kape­ly Lenky Dusilové, člen­em 7krát3, spolupra­co­v­al s Davi­dem Kollerem, Annou Julii Slováčkovou, Ves­nou, Ewou Farnou, Klárou Vytiskovou a mno­ha dalšími.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže