Souh­las se zpra­cov­áním osob­ních údajů

 1. Správce osob­ních úda­jů, orga­ni­zace Pražské cen­trum, z. S., IČO: 04300696 zap­saná u Měst­ského soudu v Praze – 63237 L, jakož­to provo­zo­va­tel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubo­ry cook­ies, které jsou zde uži­ty za účelem cílení reklamy a sle­dování prů­chodu webu a konkrét­ních událostí za účelem získání sta­tis­tik chování návštěvníků webu.
 2. Cook­ie je krátký tex­tový sou­bor, který navštívená webová strán­ka odešle do prohlížeče. Umožňu­je webu zaz­na­me­nat infor­ma­ce o vaší návštěvě, napřík­lad prefer­ovaný jazyk a další nas­tavení. Příští návště­va stránek tak může být snazší a pro­duk­tivnější. Soubo­ry cook­ie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mno­hem složitější
 3. Posky­to­va­tel používá v rám­ci zvyšování kval­i­ty služeb, per­son­al­izace nabíd­ky, sběru anonymních dat a pro ana­lyt­ické úče­ly ve své prezentaci soubo­ry cook­ies. Používáním webu Uži­va­tel souh­lasí s použitím zmíněné technologie.
 4. Užití cook­ies za účelem uve­deným v odst. 1 se považu­je za zpra­cov­ání osob­ních úda­jů. Takové zpra­cov­ání je možné na zák­ladě vámi uděleného souh­la­su, takové zpra­cov­ání umožňu­je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evrop­ského par­la­men­tu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyz­ick­ých osob v sou­vis­losti se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zrušení směr­nice 95/46/ES (obec­né nařízení o ochraně osob­ních údajů)(dále jen Nařízení“).
 5. Cook­ies mohou být v počí­tači ulože­ny po různě dlouhou dobu. Něk­teré cook­ies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli ses­sion cook­ies“). To zna­mená, že exis­tu­jí, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou auto­mat­icky odstraněny. Jiné cook­ies jsou trvalé (tzv. per­sis­tent cook­ies”). Tyto soubo­ry cook­ies zůstá­va­jí ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, pří­pad­ně do jejich manuál­ního smazání uži­vatelem. Podle těch­to cook­ies lze iden­ti­fiko­vat počí­tač uži­vatele při opě­tovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení inter­ne­tu. V žád­ném pří­padě soubo­ry cook­ies neovlivní tech­nické používání Vaše­ho počí­tače a neob­sahu­jí viry.
 6. Shromážděné cook­ies soubo­ry jsou zpra­cov­ány další­mi zpracovateli:

  • Posky­to­vatelem služ­by Google Ana­lyt­ics, Google Adwords, provo­zo­vané společnos­tí Google Inc., sídlem 1600 Amphithe­atre Park­way, Moun­tain View, CA 94043, USA;
  • Posky­to­vatelem služ­by Face­book Pix­el a Face­book Share, provo­zo­vané společnos­tí Face­book, sídlem Men­lo Park, Cal­i­for­nia, Unit­ed States;
 7. Ses­bírané cook­ies soubo­ry jsou násled­ně zpra­co­v­ateli zpra­cov­ány násle­du­jící­mi způsoby:

 8. Odmít­nutí souborů Cookie

  Používání souborů cook­ie lze nas­tavit pomocí Vaše­ho inter­ne­tového prohlížeče. Větši­na prohlížečů soubo­ry cook­ie auto­mat­icky při­jímá již ve výchozím nas­tavení. Uži­vatelé, kteří si ukládání souborů cook­ie nepře­jí mohou pomocí nas­tavení webového prohlížeče odmít­nout nebo nas­tavit užívání jen něk­terých souborů cookie.

 9. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souh­las se zpra­cov­áním zpět,

  • požadovat po Správ­ci infor­ma­ci, jaké vaše osob­ní úda­je zpracovává,

  • vyžá­dat si u Správce příst­up k těm­to úda­jům a tyto nechat aktu­al­i­zo­vat nebo oprav­it, pří­pad­ně omez­it zpracování,

  • požadovat po Správ­ci výmaz těch­to osob­ních úda­jů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v roz­poru s plat­ný­mi právní­mi před­pisy a oprávněný­mi zájmy Správce,

  • vykonat své prá­vo na přenositel­nost údajů,

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osob­ních úda­jů a prá­vo na účin­nou soud­ní ochranu, pokud má za to, že jeho prá­va podle Nařízení byla poruše­na v důsled­ku zpra­cov­ání jeho osob­ních úda­jů v roz­poru s Nařízením.

Závěrečná ustanovení
Uži­va­tel souh­lasí s těmi­to pod­mínka­mi zaškrt­nutím souh­la­su prostřed­nictvím inter­ne­tového for­muláře. Zaškrt­nutím souh­la­su vyjadřu­je uži­va­tel, že si tyto pod­mínky přečetl, že s nimi vyjadřu­je svůj souh­las a že je v celém rozsahu akceptuje.

Posky­to­va­tel je oprávněn tyto pod­mínky změnit. Posky­to­va­tel je povi­nen bez zbytečného odkladu zveře­jnit novou verzi pod­mínek na svých inter­ne­tových stránkách.

Kon­tak­t­ní úda­je Posky­to­vatele ve věcech týka­jících se těch­to pod­mínek: pr@​kasarnakarlin.​cz