Let­ní pro­jekce v Kasárnách

Let­ní kino patří neod­mys­litel­ně ke Kasárnám Kar­lín už od naše­ho otevření v červnu 2017. Během let­ních měsíců navštíví naše jedinečné venkovní kino tisíce lidí. Děku­jeme moc za přízeň!