Renfield

Renfield

21.00

Chris McK­ay — USA — 2023 — 93 min — české titulky

Příběh Ren­fiel­da (Nicholas Hoult), Drákulo­va věčně odd­aného a neustále ponižo­vaného služeb­ní­ka. Ren­field je nucen shánět pro svého his­toricky nej­narcis­tičtějšího pána (Nico­las Cage) požadovanou kořist a splnit každý jeho příkaz, bez ohle­du na to, jaké ponížení při tom zažívá. Ale teď, po staletích otroctví, Ren­field zjišťu­je, že exis­tu­je živ­ot i mimo stín toho­to Pána tem­not. Kdy­by jen dokázal při­jít na to, jak ukončit svou závis­lost na jeho vůli. (Cin­e­mArt)

—Prodej vstu­penek na místě začíná jed­nu hod­inu před začátkem pro­jekce, tedy v 20:30
—Vstu­penky zak­oupené v před­prode­ji vám zajišťu­jí mís­to k sezení do 21:00, pro­to doporuču­jeme při­jít včas
—Neu­plat­něná vstu­pen­ka koupená přes GoOut propadá pět min­ut před zahá­jením projekce
—Pro­jekce star­tu­je vždy se set­měním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodl­ně se usa­dit do lehátka
—V pří­padě nepříznivého počasí se promítání pře­sou­vá do vnitřních prostor

Kasárna Karlín mapa letní kino