Kino Kasárna Kalín

Blízko

od 19.00

Blízko
Lukas Dhont — Bel­gie / Nizozem­sko / Fran­cie — 2022 — 105 min — CZ TIT.
—vstu­penky: brzy

Léo a Rémi jsou si blízcí. Proží­va­jí spolu chlapecká dobro­družství, sdílí spolu celý svět a sko­ro každý moment. Dostá­va­jí se ale do věku, kdy věcem začínáme dávat jmé­na. Co mezi nimi vlast­ně je? Hluboké přá­tel­ství, nebo lás­ka? Po bezs­tarost­ných prázd­ninách přicháze­jí škol­ní dny a s nimi i všetečné otázky a iron­ické poznámky spolužáků. Rémi si jich zdán­livě nevšímá, ale pro Lea zna­me­na­jí stále víc pochyb. Touží zapad­nout do klukovského kolek­tivu. Drob­né ústup­ky se sčí­ta­jí a jedinečná blízkost mizí. Dět­ství končí, dospělost do dříve bezs­tarost­ného svě­ta obou kamarádů vtrhne neúpros­ně. Tal­en­to­vaný bel­gický režisér Lukas Dhont (Dív­ka) natočil unikát­ní a emo­cionál­ně sil­ný portrét výjimečného svazku, který vyniká civil­nos­tí, uměřenos­tí, neob­vyk­lou empatií a fenomenál­ní­mi hereck­ý­mi výkony debu­tan­tů Ede­na Dambrine­ho a Gus­ta­va De Waele. (Art­cam Films)