Koncerty Kasárna Kalín

Strachy v nás

od 19.00

Stra­chy v nás
Lukasz Ron­du­da, Łukasz Gutt — Pol­sko — 2021 — 90 min — CZ TIT.
—vstu­penky: brzy

Uzná­vaný umělec Daniel (Daw­id Ogrod­nik) žije ve své rod­né ves­ni­ci na pol­ském venkově. Je sil­ně věřící, svůj vliv využívá k boji za zájmy míst­ních zeměděl­ců a sousedy se cítí při­jímán. Daniel je také gay a věří, že LGBT+ komu­ni­ta a katolická víra nemusí stát v opozi­ci. Big­ot­nost a stra­ch z jinakosti jsou ale mezi míst­ní­mi stále sil­ně pří­tom­né a jed­no­ho dne vygradu­jí v nečekanou tragédii. Šoko­vaný umělec chce ves­ni­ci umožnit kolek­tivně truch­lit, dovést ji ke smíření a zajis­tit, aby se podob­ná událost nikdy neopako­vala. Míst­ní komu­ni­ta se k němu ale obrátí zády a Daniel se propadá do čím dál větší samo­ty. Bezútěšná situ­ace ho vybur­cu­je k radikál­ní­mu a kon­tro­verzní­mu uměleck­é­mu ges­tu, které k němu a jeho ves­ni­ci připoutá pozornost celé země. Dra­ma natočené podle skutečného příběhu umělce Daniela Rycharského vyniká vysok­ou mírou aut­en­tic­i­ty, se kter­ou upo­zorňu­je na bolestivě aktuál­ní téma­ta. (Queer Kino)