Aiko

Aiko + prazdniny

19.30

Kon­cer­ty v garážích: Aiko + prazdniny

Hon­os­né refrény, atmos­féra a hyp­notické popové voká­ly. Estet­icky pro­pra­co­v­ané videok­lipy, odhod­laný příst­up a ener­gická vys­toupení. Aiko patří mezi jed­ny z nejvýraznějších singer/​songwriterek u nás. Díky své­mu půvo­du do své tvor­by navíc přináší pestrou směsi­ci vlivů a kul­tur — nar­o­di­la se v Moskvě, vyrost­la v Čechách a v součas­né době působí v Londýně. Se singly Pow­er nebo Daugh­ter of the Sun se dokonce objevila na Times Square Bill­boar­du v rám­ci pro­jek­tu Equal od Spo­ti­fy. Je také vítězk­ou posled­ního ročníku Czechin­gu Radia Wave. Těšit se můžeme na vys­toupení s živou kapelou.

prazd­niny jsou kámoši z brna, kteří karan­tén­ní smut­nění začali přetvářet do pís­niček o odloučení a dospívání, to celé zabalené do zvuku oscilu­jícího mezi estetik­ou alter­na­tivního popu z poko­jíčku a znovuob­jeve­nou lásk­ou k zas­něným retro kytarám zasazeným do mod­erního kon­tex­tu. Na česk­ou klubovou scénu vstoupili videosin­glem 3am, se kterým se jim podaři­lo vyhrát hit­pará­du neob­jevených Startér na Radiu Wave.