Je nalezena tím, koho hledá

Je nalezena tím, koho hledá

19.00

Michal Petr — Česko — 2022 — 41 min — česky s eng. titulkami

Med­i­ta­tivní doku­ment Petra Micha­la sle­du­je součas­ný živ­ot uzná­vané překla­datelky Anny Kareni­nové. Film se do velké míry zabývá jejím vzta­hem s již zes­nulým manželem a bás­níkem Petrem Kabešem a samo­tou, s níž se překla­datel­ka musela vyrov­nat. Nejed­ná se o kon­venční doku­men­tární portrét, jelikož režisér neklade otázky a nechává Karen­inu nahlas vyř­knout její myšlenky a poc­i­ty, pozoru­je ji nenu­ce­nou kamer­ou při prá­ci či horských výpravách. Zároveň snímek před­stavu­je implic­it­ní důkaz lásky k anal­o­gov­é­mu médiu, nejen knize, ale také anal­o­gov­é­mu fil­mu, jehož vlast­nos­ti jsou nejen viditel­né, ale téměř i hmatatel­né. (MFDF Ji.hlava)

SER­PEN­TISPŘED­FILM (2022, Sarah Lomen­ová, bez dialogů, 18 min)

Obser­vace živ­ota v jed­nom městě, jehož kolek­tivní nevě­domí propo­ju­je syčící indus­triál­ní had. Med­i­ta­tivní snímek odhalu­je měst­ská i přírod­ní zák­outí, jim­iž vedou nekonečné záhy­by průmyslového potrubí, které své okolí obtáčí jako had uroboros. Jsme tu společně a naše činy ovlivňu­jí další lidi a pros­tor, ve kterém se nacházíme.“