Vltava v Kasárnách

Vltava + Severní nástupiště

16.00

Vlta­va, oso­bitá kapela a bez debat leg­en­da české hudeb­ní scény, zahra­je 17. květ­na 2023 na nád­voří Kasáren Kar­lín! Kon­cert otevře stále pop­ulárnější Sev­erní nás­tupiště. První vlna vstu­penek právě v prodeji!