Cli-fi 2050

Výstava Cli-fi 2050

Ter­mín výs­tavy: 1. červ­na – 30. červ­na 2023

Orga­nizá­tor: Člověk v tísni

Kurá­tor: Milan Mikuláštík

Jak si součas­ní uměl­ci před­stavu­jí budouc­nost Země v roce 2050 v kon­tex­tu kli­mat­ick­ých změn? Čeká nás a naše potomky utopie nebo naopak dystopie? Máme možnost sami do toho­to vývo­je zasáh­nout? Odpově­di hledá skupinová výs­ta­va s mez­inárod­ní účastí v inter­iérech i exter­iérech Kasáren Karlín.

Další podrob­nos­ti najdete na webu Člově­ka v tís­ni.