Bardo

Bardo

19.30

Sisa Fehér a Vlad­ko Mik­láš je skla­da­tel­ské duo tvořící autorsk­ou hud­bu s unikát­ním mod­erním zvukem, jenž vychází z jaz­zového back­groundu pro­pleteného s vlivem sloven­ské alter­na­tivy, kter­ou je možné slyšet v lyrick­ých tex­tech prom­lou­va­jících jazykem přírod­ního symbolismu.

Stu­diové nahrávky ste­jně jako živé kon­cer­ty pře­ne­sou posluchače do oso­bitého mag­ick­ého svě­ta opo­jných min­i­mal­i­stick­ých a sofistiko­vaných zvukových poloh tvořených hlavně vrstvením melod­ick­ých kytarových linek, zvuku basky­tary a Sis­iných har­mo­ni­zo­vaných melodií.

Přestože všech­ny kom­poz­ice jsou autorské, hov­ořící svým vlast­ním jazykem, je v pro­jek­tu BAR­DO patrná příchuť sloven­ského folk­lóru. Na rozdíl od alba, kde se jen vel­mi lehce obje­vu­jí vypro­duko­vané beaty, jsou živé kon­cer­ty pod­pořený bicí­mi Petra Nohavici.

Kasárna Karlín Mapa Sál Garáže